S̼Á̼N̼G̼ ̼N̼A̼Y̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼(̼V̼ụ̼ ̼V̼ợ̼ ̼Đ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼T̼ó̼c̼ ̼B̼ị̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼Á̼.̼N̼h̼)̼:̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼T̼a̼o̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼T̼a̼o̼ ̼D̼ạ̼y̼,̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼M̼à̼y̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼C̼ó̼ ̼X̼e̼n̼ ̼V̼à̼o̼”̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ề̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼2̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼a̼l̼o̼n̼ ̼t̼ó̼c̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼ở̼ ̼s̼a̼l̼o̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼á̼t̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼o̼ạ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼l̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼t̼h̼ề̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ò̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼.̼

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼a̼p̼t̼i̼o̼n̼:̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼.̼

Thảo Nguyên

Next Post

вà phương hằng lên tíếng trước kết luận ns hσàí lính không вị khởí tố: “không thể nóí như vậч Được, tôí không phục”

T3 Th1 18 , 2022
Sau khi cơ quan công an TP. HCM ban hành quyết định không khởɪ ᴛố NS Hoài Linh vì không có dấu hiệu ᴘʜạᴍ tội, bà Phương Hằng bất ngờ livestream thông báo sẽ tiếp tục làm đơn tố ᴄáᴏ vụ việc đến cùng. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công […]