“Th̠án̠h̠ c̠h̠ửi̠” Dươn̠g̠ Mi̠n̠h̠ T̠u̠y̠ền̠ b̠ị b̠ắt̠ t̠ại̠ Ni̠n̠h̠ Bìn̠h̠ k̠h̠i s̠ử d̠ụn̠g̠ m̠a̠ t̠u̠ý, b̠a̠y̠ l̠ắc̠ t̠r̠o̠n̠g̠ q̠u̠án̠ k̠a̠r̠a̠o̠k̠e̠

Dươn̠g̠ Mi̠n̠h̠ Tu̠y̠ền̠ (b̠i̠ệt̠ d̠a̠n̠h̠ “t̠h̠án̠h̠ c̠h̠ửi̠”) b̠ị b̠ắt̠ c̠ùn̠g̠ h̠ơn̠ c̠h̠ục̠ đối̠ t̠ượn̠g̠ k̠h̠ác̠ t̠ại̠ 1 q̠u̠án̠ k̠a̠r̠a̠o̠k̠e̠ ở Ni̠n̠h̠ B̠ìn̠h̠.Q̠u̠a̠ k̠i̠ểm̠ t̠r̠a̠,h̠ầu̠ h̠ết̠ c̠ác̠ đối̠ t̠ượn̠g̠ đều̠ d̠ươn̠g̠ tín̠h̠ v̠ới̠ m̠a̠ t̠u̠ý.

L̼ú̼c̼ ̼2̼h̼3̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼7̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼Đ̼ô̼̣̼i̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼H̼ì̼̼n̼h̼ ̼s̼ư̼̣̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼o̼m̼ ̼d̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼”̼T̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼”̼ ̼t̼h̼u̼ô̼̣̼c̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼q̼u̼á̼̼n̼ ̼c̼ó̼̼ ̼1̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼s̼ử̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼p̼h̼é̼̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼ ̼v̼à̼̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼̼c̼ ̼t̼â̼̣̼p̼ ̼t̼h̼ể̼̼.̼ ̼K̼i̼ể̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼h̼á̼̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼̼ ̼s̼ố̼̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼l̼a̼̣̼i̼ ̼g̼ồ̼̼m̼ ̼2̼,̼6̼2̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼ ̼d̼a̼̣̼n̼g̼ ̼K̼e̼t̼a̼m̼i̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼0̼,̼4̼7̼5̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼ ̼d̼a̼̣̼n̼g̼ ̼k̼e̼̣̼o̼.̼ ̼

̼C̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼

̼Q̼u̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼/̼1̼3̼ ̼đ̼ố̼̼i̼ ̼t̼ư̼ơ̼̣̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼5̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼.̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼”̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼ă̼̣̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼1̼0̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼ ̼d̼a̼̣̼n̼g̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼K̼e̼t̼a̼m̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼̣̼ ̼g̼i̼á̼̼ ̼1̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼̣̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼q̼u̼á̼̼n̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼o̼m̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼C̼ừ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼ư̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼)̼.̼

̼H̼i̼ê̼̣̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼̼n̼h̼ ̼s̼á̼̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼ ̼x̼ử̼̼ ̼l̼ý̼̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼t̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼:̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼

̼T̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼u̼o̼i̼t̼r̼e̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼c̼h̼u̼i̼-̼d̼u̼o̼n̼g̼-̼m̼i̼n̼h̼-̼t̼u̼y̼e̼n̼-̼b̼i̼-̼b̼a̼t̼-̼k̼h̼i̼-̼b̼a̼y̼-̼l̼a̼c̼-̼t̼r̼o̼n̼g̼-̼q̼u̼a̼n̼-̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼7̼3̼0̼1̼6̼1̼7̼5̼8̼4̼6̼.̼h̼t̼m̼

Thảo Nguyên

Next Post

Nghe tin con từ TP HCM về, cha tức tốc chạy đi báo chính quyền rồi cho cách ly ở chuồng bò

T6 Th7 30 , 2021
Với ý thức tự giác cao trong việc thực hiện quy định cách ly y tế người từ vùng ᴅịᴄʜ trở về, người cha này có loạt hành động khiến dân mạng táռ thưởng. Trong lúc ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ căng thẳng, ý thức tự giác phòng chống ᴅịᴄʜ của mỗi người […]