T̲h̲ầy̲ g̲i̲áo̲ ĐẤM̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ l̲ớp̲ 1̲ “H̲ộc̲ M̲áu̲ M̲ũi̲” c̲h̲ỉ v̲ì “V̲i̲ết̲ c̲h̲ữ n̲g̲ược̲” ,P̲h̲ụ h̲u̲y̲n̲h̲ n̲h̲ất̲ q̲u̲y̲ết̲ k̲i̲ện̲ r̲a̲ t̲òa̲

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bà̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼W̼e̼r̼,̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼à̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼8̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼9̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼W̼e̼r̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼H̼.̼B̼.̼N̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼G̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.B̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼9̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼W̼e̼r̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼B̼.̼N̼)̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼4̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼v̼é̼o̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼B̼à̼ ̼N̼g̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ nay ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼é̼o̼ ̼t̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼”̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼̼B̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼̼“̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼G̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼nay ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ũ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼)̼ ̼ở̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼l̼a̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼̼B̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h.̼B̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼̼“̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼̼B̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼3̼6̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼1̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼.̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼”̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼.̼̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼X̼u̼â̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼2̼/̼2̼0̼0̼8̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼9̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼W̼e̼r̼.̼B̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼T̼r̼â̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼&̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼u̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼H̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

Nguồn : https://tintucngaymoi.net/t%CC%BCh%CC%BCa%CC%BCy%CC%BC-%CC%BCg%CC%BCi%CC%BCa%CC%BCo%CC%BC-%CC%BCd%CC%BCa%CC%BCm%CC%BC-%CC%BCh%CC%BCo%CC%BCc%CC%BC-%CC%BCs%CC%BCi%CC%BCn%CC%BCh%CC%BC-%CC%BCl%CC%BCo%CC%BCp%CC%BC-%CC%BC1%CC%BC/

Share.