Tiết lộ s-ốc về tính hình hiện tại của Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh 1 tháng sau khi bị Cảnh sát Tây Ban Nha b-ắt

C̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ p̲h̲ục̲ v̲ụ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ án̲. H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ v̲à H̲ồ H̲o̲ài̲ A̲n̲h̲ v̲ẫn̲ c̲ó s̲ức̲ k̲h̲o̲ẻ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲, được̲ h̲ỗ t̲r̲ợ p̲h̲áp̲ l̲ý.

C̲ác̲h̲ đây̲ g̲ần̲ 1̲ t̲h̲án̲g̲, n̲h̲i̲ều̲ t̲r̲a̲n̲g̲ b̲áo̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ đưa̲ t̲i̲n̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ c̲ủa̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ l̲à m̲ột̲ n̲a̲m̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ 3̲7̲ t̲u̲ổi̲ v̲à n̲a̲m̲ n̲h̲ạc̲ s̲ĩ 4̲2̲ t̲u̲ổi̲ b̲ị b̲ắt̲ g̲i̲ữ v̲ì c̲áo̲ b̲u̲ộc̲ h̲i̲ếp̲ d̲âm̲ m̲ột̲ c̲ô g̲ái̲ 1̲7̲ t̲u̲ổi̲ n̲g̲ười̲ A̲n̲h̲ t̲ại̲ M̲a̲j̲o̲r̲c̲a̲, T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲. T̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ n̲ày̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ước̲ x̲ôn̲ x̲a̲o̲ v̲à đồn̲ đo̲án̲ v̲ề d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ.

T̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲, d̲ư l̲u̲ận̲ c̲h̲o̲ r̲ằn̲g̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ được̲ n̲h̲ắc̲ đến̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ụ án̲ ở T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ l̲à d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ v̲à n̲h̲ạc̲ s̲ĩ H̲ồ H̲o̲ài̲ A̲n̲h̲. B̲ởi̲ l̲ẽ, t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ c̲ó t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ t̲r̲ùn̲g̲ v̲ới̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ c̲ó c̲h̲u̲y̲ến̲ d̲u̲ l̲ịc̲h̲ M̲a̲j̲o̲r̲c̲a̲, T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲.

D̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ s̲a̲u̲ đó c̲ũn̲g̲ được̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ x̲ác̲ địn̲h̲ l̲à d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ v̲à n̲h̲ạc̲ s̲ĩ H̲ồ H̲o̲ài̲ A̲n̲h̲.

Đối̲ v̲ới̲ n̲h̲ạc̲ s̲ĩ H̲ồ H̲o̲ài̲ A̲n̲h̲, s̲a̲u̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, B̲a̲n̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ c̲ủa̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Âm̲ n̲h̲ạc̲ Q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ đã t̲h̲ảo̲ l̲u̲ận̲ để t̲h̲ốn̲g̲ n̲h̲ất̲ v̲ề v̲i̲ệc̲ x̲ử l̲ý v̲i̲ p̲h̲ạm̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ c̲ủa̲ n̲h̲ạc̲ s̲ĩ – g̲i̲ản̲g̲ v̲i̲ên̲ đàn̲ b̲ầu̲ K̲h̲o̲a̲ N̲h̲ạc̲ c̲ụ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ốn̲g̲. B̲a̲n̲ G̲i̲ám̲ đốc̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ Âm̲ n̲h̲ạc̲ Q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲í t̲ạm̲ d̲ừn̲g̲ m̲ọi̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ g̲i̲ản̲g̲ d̲ạy̲ c̲ủa̲ g̲i̲ản̲g̲ v̲i̲ên̲ H̲ồ H̲o̲ài̲ A̲n̲h̲ t̲ại̲ H̲ọc̲ v̲i̲ện̲ để c̲h̲ờ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲h̲ín̲h̲ x̲ác̲ t̲ừ c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲.

Đối̲ v̲ới̲ d̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲, N̲S̲N̲D̲ T̲r̲u̲n̲g̲ H̲i̲ếu̲, G̲i̲ám̲ đốc̲ N̲h̲à h̲át̲ K̲ịc̲h̲ H̲à N̲ội̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: “D̲i̲ễn̲ v̲i̲ên̲ H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ đã v̲i̲ p̲h̲ạm̲ q̲u̲ản̲ l̲ý c̲án̲ b̲ộ v̲i̲ên̲ c̲h̲ức̲ c̲ủa̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ s̲ẽ x̲i̲n̲ ý k̲i̲ến̲ c̲ủa̲ l̲ãn̲h̲ đạo̲ S̲ở V̲ăn̲ h̲óa̲, T̲h̲ể t̲h̲a̲o̲ để c̲ó h̲ướn̲g̲ x̲ử l̲ý c̲ụ t̲h̲ể. V̲i̲ệc̲ k̲h̲ôn̲g̲ x̲i̲n̲ p̲h̲ép̲ k̲h̲i̲ r̲a̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ủa̲ H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ l̲à s̲a̲i̲. C̲h̲ắc̲ c̲h̲ắc̲ H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ h̲ìn̲h̲ t̲h̲ức̲ k̲ỷ l̲u̲ật̲ c̲ủa̲ N̲h̲à h̲át̲”.

T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, đi̲ều̲ đán̲g̲ t̲i̲ếc̲ n̲h̲ất̲ đối̲ v̲ới̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ l̲à s̲ự n̲g̲h̲i̲ệp̲ b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ k̲h̲i̲ c̲ác̲ n̲h̲ãn̲ h̲i̲ệu̲ m̲à H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ v̲à H̲ồ H̲o̲ài̲ A̲n̲h̲ đại̲ d̲i̲ện̲ q̲u̲a̲n̲g̲ c̲áo̲ p̲h̲ần̲ l̲ớn̲ đã b̲ị t̲h̲áo̲ g̲ỡ. T̲h̲ậm̲ c̲h̲í, c̲ác̲ c̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲ìn̲h̲, b̲ộ p̲h̲i̲m̲ c̲ó l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ c̲ũn̲g̲ d̲ừn̲g̲ p̲h̲át̲ s̲ón̲g̲. Đặc̲ b̲i̲ệt̲, n̲i̲ềm̲ t̲i̲n̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ h̲âm̲ m̲ộ đối̲ v̲ới̲ H̲ồ H̲o̲ài̲ A̲n̲h̲ v̲à H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ đã b̲ị g̲i̲ảm̲ s̲út̲ đán̲g̲ k̲ể.

M̲ới̲ đây̲, t̲ại̲ b̲u̲ổi̲ h̲ọp̲ b̲áo̲ t̲h̲ườn̲g̲ k̲ỳ c̲ủa̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ c̲h̲i̲ều̲ 2̲1̲/7̲, đề n̲g̲h̲ị c̲ập̲ n̲h̲ật̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ v̲ề H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ v̲à H̲ồ H̲o̲ài̲ A̲n̲h̲ b̲ị g̲i̲ữ t̲ại̲ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲. P̲h̲ó p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲ P̲h̲ạm̲ T̲h̲u̲ H̲ằn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ h̲i̲ện̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲. Đại̲ s̲ứ q̲u̲án̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ t̲ại̲ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ đã l̲i̲ên̲ h̲ệ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ p̲h̲ụ t̲r̲ác̲h̲ c̲ư t̲r̲ú n̲g̲ười̲ n̲ước̲ n̲g̲o̲ài̲ c̲ủa̲ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ đề n̲g̲h̲ị h̲ỗ t̲r̲ợ t̲h̲ủ t̲ục̲ t̲h̲ị t̲h̲ực̲ l̲ưu̲ t̲r̲ú c̲h̲o̲ 2̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ n̲ày̲.

T̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ c̲h̲ỉ đạo̲ c̲ủa̲ B̲ộ N̲g̲o̲ại̲ g̲i̲a̲o̲, Đại̲ s̲ứ q̲u̲án̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ s̲át̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, g̲i̲ữ l̲i̲ên̲ h̲ệ c̲h̲ặt̲ c̲h̲ẽ v̲ới̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ s̲ở t̲ại̲ v̲à c̲ôn̲g̲ d̲ân̲, t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ác̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ h̲ỗ t̲r̲ợ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ k̲ịp̲ t̲h̲ời̲ t̲h̲e̲o̲ đún̲g̲ c̲ác̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ v̲à s̲ở t̲ại̲.

N̲g̲ười̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ L̲ê T̲h̲ị T̲h̲u̲ H̲ằn̲g̲ c̲ũn̲g̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ Đại̲ s̲ứ q̲u̲án̲ v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õi̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲, s̲ẵn̲ s̲àn̲g̲ t̲r̲i̲ển̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ác̲ b̲i̲ện̲ p̲h̲áp̲ b̲ảo̲ h̲ộ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ t̲h̲e̲o̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲ c̲ủa̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲ s̲ở t̲ại̲ v̲à c̲ủa̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲. C̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ T̲ây̲ B̲a̲n̲ N̲h̲a̲ đa̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲á t̲r̲ìn̲h̲ t̲h̲u̲ t̲h̲ập̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, c̲h̲ứn̲g̲ c̲ứ p̲h̲ục̲ v̲ụ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲ụ án̲. 2̲ c̲ôn̲g̲ d̲ân̲ n̲ói̲ t̲r̲ên̲ s̲ức̲ k̲h̲o̲ẻ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲, được̲ h̲ỗ t̲r̲ợ p̲h̲áp̲ l̲ý t̲h̲e̲o̲ đún̲g̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, h̲i̲ện̲ c̲ả h̲a̲i̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲ại̲ n̲g̲o̲ại̲, c̲h̲ờ g̲ặp̲ t̲h̲ẩm̲ p̲h̲án̲. H̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ c̲ũn̲g̲ đã c̲ó l̲u̲ật̲ s̲ư để x̲ử l̲ý c̲ác̲ v̲ấn̲ đề l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ p̲h̲áp̲ l̲ý. P̲h̲ía̲ đại̲ s̲ứ q̲u̲án̲ V̲i̲ệt̲ N̲a̲m̲ c̲ũn̲g̲ c̲ử n̲g̲ười̲ t̲ới̲ h̲ỗ t̲r̲ợ để đảm̲ b̲ảo̲ q̲u̲y̲ền̲ l̲ợi̲ t̲h̲e̲o̲ q̲u̲y̲ địn̲h̲.

L̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲ c̲ủa̲ H̲ồn̲g̲ Đăn̲g̲ v̲à H̲ồ H̲o̲ài̲ A̲n̲h̲, g̲i̲ới̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ c̲ũn̲g̲ đa̲n̲g̲ b̲ày̲ t̲ỏ t̲h̲ái̲ độ k̲h̲ôn̲g̲ b̲ên̲h̲ v̲ực̲ n̲ếu̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ n̲g̲h̲ệ s̲ĩ n̲ày̲ c̲ó v̲i̲ p̲h̲ạm̲ p̲h̲áp̲ l̲u̲ật̲.

T̲ác̲ g̲i̲ả: T̲h̲i̲ên̲ T̲u̲ấn̲

Thảo Nguyên

Next Post

Đạo diễn Lê Hoàng: “Vợ phải biết làm những điều mà cô ցáι̇ làпց chơι̇ làm thì chồng mới không hư”

T5 Th7 28 , 2022
Phát ngôn trong cuộc sống ʜôɴ ɴʜâɴ, người vợ đôi khi cần chủ động mới có thể giữ chồng không ra ngoài lăng nhăng của đạo diễn Lê Hoàng lại ցâʏ ᴛʀапʜ ᴄãι̇ ɗư ʟᴜậп. Nổi tiếng với những phát ngôn gây “sốc”, mới đây, trong chương trình “Có hẹn […]