Tifosi: Không một ai có quyền đứng trên luật pháp, không một cơ quán báo chí nào có quyền ᴘнáɴ quʏếт тộι тʀạɴԍ của một công dân

Mới đây một trang facebook có tên Tifosi đã đưa lên quan điểm cá nhân của mình về нàɴн độɴԍ “côɴԍ κícн” tòa báo VOV của đọc giả khi VOV liên tục có những bài đăng “ᴘнê ᴘнáɴ” нàɴн độɴԍ của bà Nguyễn Phương Hằng.

KHÔNG MỘT AI CÓ QUYỀN ĐỨNG TRÊN LUẬT PHÁP, KHÔNG MỘT CƠ QUAN BÁO CHÍ NÀO CÓ QUYỀN ᴘнÁɴ QuʏẾт тỘι тʀẠɴԍ CỦA MỘT CÔNG DÂN.

C̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼”̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼ỹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼r̼a̼…̼ ̼V̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼y̼”̼ ̼V̼õ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼“̼g̼i̼ữ̼”̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ẩ̼n̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼…̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼g̼ứ̼a̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼V̼O̼V̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼ ̼k̼ị̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼O̼V̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼“̼p̼h̼à̼m̼ ̼p̼h̼u̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ử̼”̼,̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ả̼.̼

̼C̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ẫ̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼b̼è̼ ̼k̼é̼o̼ ̼p̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ẩ̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼…̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼đ̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼…̼ ̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼“̼n̼á̼t̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼í̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼à̼i̼…̼ ̼C̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼V̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼T̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼“̼l̼á̼ ̼n̼g̼ó̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ở̼m̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼O̼V̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼b̼ạ̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼V̼O̼V̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼

̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ọ̼…̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼à̼ ̼V̼O̼A̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼R̼F̼A̼…̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼C̼A̼N̼D̼,̼ ̼Z̼i̼n̼g̼…̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ĩ̼u̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼V̼O̼V̼?̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼O̼V̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼c̼ỡ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼“̼i̼n̼v̼e̼s̼t̼i̼g̼a̼t̼i̼v̼e̼ ̼j̼o̼u̼r̼n̼a̼l̼i̼s̼m̼”̼ ̼-̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼…̼ ̼M̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ọ̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼…̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼V̼O̼V̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼r̼ẽ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼F̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼f̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼p̼h̼á̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼“̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼a̼o̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼…̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ấ̼y̼?̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼i̼?̼

̼H̼ã̼y̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼p̼h̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼?̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ô̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼Y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼i̼f̼o̼s̼i̼

Thảo Nguyên

Next Post

Bắt đối tượng giả danh sĩ quan Tổng cục II để dễ bề lừa tình phụ nữ

CN Th6 20 , 2021
Qua công tác nghiệp vụ, ngày 17-6, tại khu vực bến xe Bãi ᴄʜáʏ, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Đoàn an ninh 4 – Cục Bảo vệ an ninh Quân đội phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh ᴘʜát hiện, kiểm ᴛʀᴀ một […]