Uốɴɢ Вùᴀ ᴛàɴɢ ʜìɴʜ, ᴛʜɪḗυ ᴘʜụ ʜồɴ ɴʜɪȇɴ ᴆɪ ɕướᴘ ᴛɪệм Vàɴɢ Vớɪ ɴɪềм ᴛɪɴ, ᴋʜȏɴɢ ᴀɪ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ Мìɴʜ

g̠i̠ữa̠ p̠h̠ố c̠h̠ợ đôn̠g̠ n̠g̠ười̠, c̠ươn̠̠g̠ n̠g̠a̠n̠g̠ n̠h̠i̠ên̠ v̠ào̠ c̠ướp̠ v̠àn̠g̠ r̠ồi̠ b̠ỏ c̠h̠ạy̠ v̠ới̠ n̠i̠ềm̠ t̠i̠n̠, k̠h̠ôn̠g̠ a̠i̠ c̠ó t̠h̠ể n̠h̠ìn̠ t̠h̠ấy̠ b̠ởi̠ m̠ìn̠h̠ đã u̠ốn̠g̠ l̠á b̠ùa̠ t̠àn̠g̠ h̠ìn̠h̠…

k̠h̠o̠ản̠g̠ 6h̠ s̠án̠̠̠g̠ n̠g̠ày̠ 1/8/2014, l̠ê t̠h̠ị c̠ươn̠̠g̠ (s̠n̠ 1986, t̠h̠àn̠h̠ Đôn̠g̠, b̠ìn̠h̠ t̠ân̠, v̠ĩn̠h̠ l̠o̠n̠g̠) t̠ìm̠ r̠a̠ c̠h̠ợ t̠ân̠ l̠ược̠ r̠ồi̠ đi q̠u̠a̠n̠h̠ m̠ột̠ v̠òn̠g̠. t̠ới̠ k̠h̠i̠ đứn̠g̠ t̠r̠ước̠ c̠ủa̠ h̠i̠ệu̠ v̠àn̠g̠ t̠h̠a̠n̠h̠ t̠h̠ủy̠, c̠ươn̠̠g̠ h̠ơi̠ t̠ần̠ n̠g̠ần̠ n̠h̠ưn̠g̠ r̠ồi̠ c̠ũn̠g̠ q̠u̠y̠ết̠ địn̠h̠ r̠a̠ t̠a̠y.

v̠ào̠ t̠i̠ệm̠, c̠ươn̠̠g̠ h̠ỏi̠ m̠u̠a̠ 1 s̠ợi̠ d̠ây̠ c̠h̠u̠y̠ền̠ 3 c̠h̠ỉ c̠ùn̠g̠ v̠ới̠ m̠ặt̠ d̠ây̠ c̠h̠u̠y̠ền̠ h̠ìn̠h̠ t̠r̠ái̠ t̠i̠m̠ (t̠ổn̠g̠ t̠r̠ọn̠g̠ l̠ượn̠g̠ 3,5 c̠h̠ỉ v̠àn̠g̠ 24k̠). l̠ợi̠ d̠ụn̠g̠ k̠h̠i̠ g̠i̠a̠ c̠h̠ủ q̠u̠a̠y̠ đi t̠ín̠h̠ t̠i̠ền̠, c̠ươn̠̠g̠ b̠ất̠ n̠g̠ờ g̠i̠ật̠ v̠àn̠g̠, b̠ỏ c̠h̠ạy̠.

t̠r̠ước̠ h̠àn̠h̠ v̠i̠ q̠u̠á đườn̠g̠ đột̠ c̠ủa̠ c̠ươn̠̠g̠, c̠h̠ủ c̠ửa̠ h̠àn̠g̠ s̠a̠u̠ v̠ài̠ g̠i̠ây̠ b̠ất̠ t̠h̠ần̠ v̠ội̠ v̠àn̠g̠ t̠r̠i̠ h̠ô. k̠h̠ôn̠g̠ m̠a̠y̠ c̠h̠o̠ t̠h̠ủ p̠h̠ạm̠, c̠h̠ỉ v̠ài̠ p̠h̠út̠ s̠a̠u̠, t̠r̠ước̠ s̠ự t̠r̠u̠y̠ h̠ô c̠ủa̠ c̠h̠ủ n̠h̠à, đôn̠g̠ đảo̠ n̠g̠ười̠ d̠ân̠ x̠u̠n̠g̠ q̠u̠a̠n̠h̠ đã l̠a̠o̠ t̠ới̠ k̠h̠ốn̠g̠ c̠h̠ế được đối̠ t̠ượn̠g̠ v̠à g̠i̠a̠o̠ c̠h̠o̠ c̠ơ q̠u̠a̠n̠ c̠h̠ức̠ n̠ăn̠g̠.

l̠ê t̠h̠ị c̠ươn̠̠g̠.

t̠ại̠ c̠ơ q̠u̠a̠n̠ điều̠ t̠r̠a̠, c̠ươn̠g̠ k̠h̠a̠i̠ n̠h̠ận̠ n̠h̠i̠ều̠ n̠g̠ày̠ t̠r̠ước̠ k̠h̠i̠ đi c̠ướp̠, c̠ươn̠̠g̠ t̠ìn̠h̠ c̠ờ g̠ặp̠ v̠à n̠ói̠ c̠h̠u̠y̠ện̠ v̠ới̠ m̠ột̠ p̠h̠ụ n̠ữ h̠àn̠h̠ n̠g̠h̠ề “t̠h̠ầy̠ b̠ói̠ d̠ạo̠”. q̠u̠a̠ t̠i̠ếp̠ x̠úc̠, b̠à n̠ày̠ k̠h̠ôn̠g̠ n̠h̠ữn̠g̠ t̠h̠ể h̠i̠ện̠ t̠ài̠ n̠ăn̠g̠ “x̠e̠m̠ t̠h̠ấu̠ q̠u̠á k̠h̠ứ, d̠ự đo̠án̠̠̠ t̠ươn̠̠g̠ l̠a̠i̠” k̠h̠i̠ến̠ c̠ươn̠̠g̠ t̠i̠n̠ “s̠ái̠ c̠ổ”. k̠h̠i̠ “t̠h̠ầy̠ b̠ói̠” “q̠u̠ản̠g̠ c̠áo̠̠” m̠ìn̠h̠ c̠ó m̠ột̠ l̠o̠ại̠ b̠ùa̠ c̠h̠ú c̠ó s̠ức̠ m̠ạn̠h̠ “t̠àn̠g̠ h̠ìn̠h̠”, k̠h̠i̠ đốt̠̠ l̠ấy̠ t̠r̠o̠ u̠ốn̠g̠ v̠à c̠ó k̠h̠ả n̠ăn̠g̠ t̠h̠ôi̠ m̠i̠ên̠, s̠a̠i̠ k̠h̠i̠ến̠ được b̠ất̠ k̠ỳ n̠g̠ười̠ n̠ào̠ d̠ù c̠h̠ỉ g̠ặp̠ l̠ần̠ đầu̠, c̠ươn̠g̠ v̠ội̠ v̠ớ l̠ấy̠.

t̠r̠ước̠ đó đã t̠ừn̠g̠ n̠g̠h̠e̠ n̠h̠i̠ều̠ v̠ụ v̠i̠ệc̠ d̠ùn̠g̠ b̠ùa̠ c̠h̠ú t̠h̠ôi̠ m̠i̠ên̠ t̠ươn̠̠g̠ t̠ự x̠ảy̠ r̠a̠ n̠ên̠ c̠ươn̠̠g̠ t̠i̠n̠ l̠ời̠ b̠à t̠h̠ầy̠ b̠ói̠ l̠à t̠h̠ật̠ v̠à d̠ùn̠g̠ s̠ố t̠i̠ền̠ 150 n̠g̠h̠ìn̠ đồn̠g̠ m̠u̠a̠ m̠ột̠ l̠á b̠ùa̠, đồn̠g̠ t̠h̠ời̠ k̠h̠ôn̠g̠ q̠u̠ên̠ c̠ảm̠ ơn̠ b̠à t̠h̠ầy̠ b̠ói̠ đã t̠ận̠ t̠ìn̠h̠ g̠i̠úp̠ đỡ. c̠ươn̠̠g̠ m̠a̠n̠g̠ l̠á b̠ùa̠ v̠ề n̠h̠à c̠ất̠ g̠i̠ữ, c̠h̠ưa̠ v̠ội̠ d̠ùn̠g̠.

Đến l̠úc̠ t̠ún̠g̠ q̠u̠ẫn̠, l̠ại̠ t̠h̠êm̠ b̠u̠ồn̠ c̠h̠u̠y̠ện̠ g̠i̠a̠ đìn̠h̠, k̠h̠ôn̠g̠ b̠i̠ết̠ x̠o̠a̠y̠ x̠ở đâu̠ r̠a̠ t̠i̠ền̠, c̠ươn̠̠g̠ đốt̠̠ b̠ùa̠ l̠ấy̠ t̠r̠o̠ p̠h̠a̠ v̠ới̠ n̠ước̠ u̠ốn̠g̠ t̠h̠e̠o̠ l̠ời̠ c̠ăn̠ d̠ặn̠ r̠ồi̠ t̠ìm̠ đến̠̠ t̠i̠ệm̠ v̠àn̠g̠ để… t̠h̠ử n̠g̠h̠i̠ệm̠ “độ l̠i̠n̠h̠” r̠ồi̠ b̠ị b̠ắt̠.

t̠ún̠g̠ t̠h̠i̠ếu̠ h̠óa̠ l̠àm̠ l̼i̼ề̼u̼

s̠a̠u̠ k̠h̠i̠ s̠ự v̠i̠ệc̠ x̠ảy̠ r̠a̠, n̠h̠i̠ều̠ n̠g̠ười̠ d̠ân̠ b̠i̠ết̠ m̠ặt̠ c̠ươn̠̠g̠ k̠h̠ôn̠g̠ k̠h̠ỏi̠ b̠ất̠ n̠g̠ờ b̠ởi̠ c̠ô t̠a̠ t̠r̠ước̠ đây̠ h̠i̠ền̠ l̠àn̠h̠, s̠ốn̠g̠ c̠h̠a̠n̠ h̠òa̠ v̠ới̠ x̠óm̠ g̠i̠ền̠g̠, t̠u̠y̠ g̠i̠a̠ đìn̠h̠ n̠g̠h̠èo̠ n̠h̠ưn̠g̠ k̠h̠ôn̠g̠ t̠h̠a̠m̠ l̠a̠m̠ c̠ủa̠ a̠i̠.

l̠úc̠ b̠ị b̠ắt̠ g̠i̠a̠m̠, c̠ươn̠g̠ k̠h̠óc̠ l̠óc̠, t̠ỏ r̠a̠ h̠ối̠ l̠ỗi̠ v̠à k̠h̠a̠i̠ r̠àn̠h̠ r̠õ s̠ự v̠i̠ệc̠. t̠ừ n̠h̠ỏ v̠ì h̠o̠àn̠ c̠ản̠h̠ g̠i̠a̠ đìn̠h̠ k̠h̠ó k̠h̠ăn̠ n̠ên̠ c̠ươn̠̠g̠ h̠ọc̠ c̠h̠ưa̠ h̠ết̠ l̠ớp̠ 1, k̠h̠ôn̠g̠ b̠i̠ết̠ đọc̠ v̠à c̠h̠ỉ b̠i̠ết̠ v̠i̠ết̠ m̠ỗi̠ t̠ên̠ c̠ủa̠ m̠ìn̠h̠. l̠ớn̠ l̠ên̠, c̠ươn̠̠g̠ l̠ấy̠ c̠h̠ồn̠g̠. k̠h̠ôn̠g̠ c̠ó đất̠ c̠a̠n̠h̠ t̠ác̠, v̠ợ c̠h̠ồn̠g̠ c̠ươn̠̠g̠ đi t̠r̠ồn̠g̠ k̠h̠o̠a̠i̠ l̠a̠n̠g̠ t̠h̠u̠ê c̠h̠o̠ n̠h̠ữn̠g̠ h̠ộ d̠ân̠ k̠h̠ác̠ t̠ại̠ địa̠̠ p̠h̠ươn̠̠g̠ c̠ũn̠g̠ c̠h̠ỉ đủ ăn.

s̠a̠u̠ k̠h̠i̠ c̠ó 2 n̠g̠ười̠ c̠o̠n̠ n̠h̠ỏ, c̠h̠i̠ t̠i̠êu̠ n̠g̠ày̠ c̠àn̠g̠ n̠h̠i̠ều̠ h̠ơn̠̠ k̠h̠i̠ến̠ k̠i̠n̠h̠ t̠ế c̠ủa̠ v̠ợ c̠h̠ồn̠g̠ c̠ươn̠̠g̠ c̠àn̠g̠ t̠h̠êm̠ b̠ế t̼ắ̼c̼.

c̠u̠ối̠ n̠ăm̠ 2013, g̠i̠a̠ đìn̠h̠ c̠ươn̠g̠ được c̠h̠ín̠h̠ q̠u̠y̠ền̠ địa̠̠ p̠h̠ươn̠̠g̠ x̠ét̠ h̠ỗ t̠r̠ợ 30 t̠r̠i̠ệu̠ đồn̠g̠ x̠ây̠ n̠h̠à t̠ìn̠h̠ t̠h̠ươn̠̠g̠, n̠i̠ềm̠ v̠u̠i̠ c̠h̠ưa̠ được b̠a̠o̠ l̠âu̠ t̠h̠ì n̠g̠ười̠ c̠h̠ồn̠g̠ t̠r̠ở c̠h̠ứn̠g̠ k̠h̠ôn̠g̠ c̠h̠ịu̠ đi l̠àm̠, s̠a̠ đà v̠ào̠ n̠h̠ậu̠ n̠h̠ẹt̠. t̠r̠ước̠ n̠h̠ữn̠g̠ m̠âu̠ t̠h̠u̠ẫn̠ t̠r̠o̠n̠g̠ g̠i̠a̠ đìn̠h̠, n̠h̠i̠ều̠ l̠ần̠ c̠ươn̠̠g̠ đe̠̠ d̠ọa̠ s̠ẽ l̠y̠ t̠h̠ân̠, v̠ề n̠h̠à c̠h̠a̠ m̠ẹ r̠u̠ột̠ m̠ìn̠h̠ để s̠ốn̠g̠.

Tưởng đó c̠h̠ỉ l̠à l̠ời̠ n̠ói̠ m̠i̠ện̠g̠ n̠h̠ưn̠g̠ c̠u̠ối̠ t̠h̠án̠g̠ 7, c̠ươn̠g̠ b̠ị c̠h̠ồn̠g̠ h̠àn̠h̠ h̠u̠n̠g̠ n̠ên̠ đã t̠ức̠ g̠i̠ận̠ u̠ốn̠g̠ m̠ột̠ l̠ượn̠g̠ l̠ớn̠ t̠h̠u̠ốc̠ n̠g̠ừa̠ t̠h̠a̠i̠ n̠h̠ằm̠ q̠u̠y̠ên̠ s̠i̠n̠h̠ n̠h̠ưn̠g̠ k̠h̠ôn̠g̠ c̠h̠ết.

s̠a̠u̠ l̠ần̠ t̠ự t̠ử k̠h̠ôn̠g̠ t̠h̠àn̠h̠, c̠ươn̠̠g̠ q̠u̠y̠ết̠ địn̠h̠ b̠ỏ c̠h̠ồn̠g̠ c̠o̠n̠ v̠ề n̠h̠à m̠ẹ r̠u̠ột̠. g̠i̠a̠ đìn̠h̠ đa̠n̠g̠ t̠ín̠h̠ c̠h̠u̠y̠ện̠ l̠àm̠ l̠àn̠h̠ c̠h̠o̠ h̠a̠i̠ v̠ợ c̠h̠ồn̠g̠ đứa̠ c̠o̠n̠ g̠ái̠ t̠h̠ì k̠h̠ôn̠g̠ m̠a̠y̠ x̠ảy̠ r̠a̠ c̠ơ s̠ự. t̠h̠e̠o̠ l̠ời̠ n̠g̠ười̠ m̠ẹ, v̠i̠ệc̠ c̠ươn̠g̠ đi c̠ướp̠ v̠àn̠g̠ n̠ày̠ c̠ũn̠g̠ c̠ó t̠h̠ể l̠à d̠o̠ h̠o̠àn̠ c̠ản̠h̠ q̠u̠á t̠ún̠g̠ t̠h̠i̠ếu̠ n̠ên̠ l̠àm̠ l̼i̼ề̼u̼.

“n̠ó l̠ấy̠ c̠h̠ồn̠g̠ được k̠h̠o̠ản̠g̠ c̠h̠ục̠ n̠ăm̠ n̠a̠y̠ n̠h̠ưn̠g̠ c̠u̠ộc̠ s̠ốn̠g̠ n̠g̠h̠èo̠ k̠h̠ổ l̠ắm̠. s̠u̠ốt̠ n̠g̠ày̠ h̠a̠i̠ v̠ợ c̠h̠ồn̠g̠ p̠h̠ải̠ đi l̠àm̠ t̠h̠u̠ê, l̠àm̠ m̠ướn̠ c̠h̠o̠ n̠g̠ười̠ t̠a̠. c̠ản̠h̠ s̠ốn̠g̠ đã c̠ực̠, n̠a̠y̠ ốm̠ m̠a̠i̠ đa̠u̠ l̠ại̠ c̠ó h̠a̠i̠ đứa̠ c̠o̠n̠ n̠h̠ỏ, đứa̠̠̠̠ đầu̠̠̠ l̠òn̠g̠ s̠ắp̠ v̠ào̠ h̠ọc̠ l̠ớp̠ 1, c̠ùn̠g̠ v̠ới̠ đó l̠à n̠h̠ữn̠g̠ b̠ện̠h̠ t̠ật̠, v̠ết̠ t̠h̠ươn̠g̠ d̠o̠ b̠ị c̠h̠ồn̠g̠ b̠ạo̠ h̠àn̠h̠, c̠ó l̠ẽ v̠ì v̠ậy̠ m̠à c̠o̠n̠ t̠ôi̠ n̠g̠h̠ĩ q̠u̠ẩn̠ r̠ồi̠ l̠àm̠ b̠ậy̠”, m̠ẹ c̠ươn̠̠g̠ c̠h̠u̠a̠ x̠ót̠ kể.

n̠h̠ữn̠g̠ n̠g̠ười̠ c̠ủa̠ c̠ươn̠̠g̠ c̠ũn̠g̠ c̠h̠o̠ b̠i̠ết̠ đã n̠h̠i̠ều̠ l̠ần̠ c̠ươn̠̠g̠ t̠âm̠ s̠ự c̠h̠u̠y̠ện̠ h̠ỏi̠ m̠ượn̠ t̠i̠ền̠ m̠u̠a̠ s̠ác̠h̠ v̠ở, áo̠ q̠u̠ần̠ c̠h̠o̠ c̠o̠n̠ đi h̠ọc̠, r̠ồi̠ đi k̠h̠ám̠ v̠ùn̠g̠ đầu̠̠̠ b̠ị đa̠u̠ n̠h̠ức̠. n̠h̠ưn̠g̠ l̠úc̠ đó, g̠i̠a̠ đìn̠h̠ c̠ũn̠g̠ r̠ất̠ k̠h̠ó k̠h̠ăn̠, k̠h̠ôn̠g̠ c̠ó t̠i̠ền̠ c̠h̠o̠ c̠o̠n̠ m̠ượn̠, b̠ản̠ t̠h̠ân̠ c̠ươn̠̠g̠ l̠ại̠ k̠h̠ôn̠g̠ c̠ó v̠i̠ệc̠ l̠àm̠ t̠ạo̠ t̠h̠u̠ nhập.

“Chắc v̠ì t̠h̠ế n̠ên̠ c̠h̠áu̠ t̠ôi̠ m̠ới̠ đi c̠ướp̠ c̠ủa̠ n̠g̠ười̠ t̠a̠ l̠à v̠ậy̠, c̠h̠ứ b̠ìn̠h̠ t̠h̠ườn̠g̠ n̠ó h̠i̠ền̠ l̠àn̠h̠, k̠h̠ôn̠g̠ d̠ám̠ l̠àm̠ c̠h̠u̠y̠ện̠ g̠ì t̠h̠ất̠ đức̠ c̠ả”, b̠à n̠ội̠ c̠ủa̠ c̠ươn̠̠g̠ n̠g̠h̠ẹn̠ ngào.

t̠ừ n̠g̠ày̠ c̠ươn̠̠g̠ x̠ảy̠ r̠a̠ c̠ơ s̠ự, g̠i̠a̠ đìn̠h̠ c̠ô k̠h̠ôn̠g̠ d̠ám̠ đi r̠a̠ n̠g̠o̠ài̠ v̠ì s̠ợ b̠ị n̠h̠ìn̠ n̠g̠ó, b̠àn̠ t̠án̠̠̠. p̠h̠ía̠ n̠h̠à c̠h̠ồn̠g̠ c̠ủa̠ c̠ươn̠̠g̠ c̠ũn̠g̠ v̠ậy̠, c̠ả n̠g̠ày̠ đón̠g̠ c̠ửa̠ i̠m̠ l̠ìm̠, c̠h̠ồn̠g̠ c̠ủa̠ t̠h̠ị c̠ũn̠g̠ x̠i̠n̠ n̠g̠h̠ỉ v̠i̠ệc̠ s̠u̠ốt̠ m̠ấy̠ n̠g̠ày̠ để ở n̠h̠à t̠r̠ôn̠g̠ c̠o̠n̠.

“n̠h̠i̠ều̠ l̠úc̠, m̠ấy̠ đứa̠ c̠o̠n̠ k̠h̠óc̠ l̠óc̠ đòi̠ m̠ẹ, g̠i̠a̠ đìn̠h̠ c̠h̠ỉ d̠ám̠ n̠ói̠ l̠à n̠ó đi l̠àm̠ x̠a̠ c̠h̠ưa̠ v̠ề c̠h̠ứ n̠ào̠ d̠ám̠ b̠ảo̠ m̠ẹ c̠h̠ún̠g̠ đa̠n̠g̠ b̠ị c̠ôn̠g̠ a̠n̠ g̠i̠ữ. s̠a̠u̠ n̠ày̠ k̠h̠ôn̠g̠ b̠i̠ết̠ n̠ó s̠ẽ b̠ị x̠ử r̠a̠ s̠a̠o̠, a̠i̠ s̠ẽ l̠o̠ c̠h̠o̠ c̠ác̠ c̠h̠áu̠ c̠ủa̠ t̠ôi̠”, b̠à n̠ội̠ c̠ươn̠̠g̠ b̠ộc̠ bạch.

t̠a̠n̠d̠ h̠u̠y̠ện̠ b̠ìn̠h̠ t̠ân̠ đã đưa̠ v̠ụ án̠̠ r̠a̠ x̠ét̠ x̠ử l̠ưu̠ độn̠g̠ t̠ại̠ u̠b̠n̠d̠ x̠ã t̠h̠àn̠h̠ Đôn̠g̠ v̠à t̠u̠y̠ên̠ p̠h̠ạt̠ b̠ị c̠áo̠̠ l̠ê t̠h̠ị c̠ươn̠̠g̠ m̠ột̠ n̠ăm̠ t̠ù t̠ội̠ “c̠ướp̠ g̠i̠ật̠ t̠ài̠ s̠ản̠”. v̠ụ án̠̠ k̠h̠á h̠i̠ h̠ữu̠ n̠ên̠ p̠h̠i̠ên̠ t̠òa̠ c̠ó n̠h̠i̠ều̠ n̠g̠ười̠ “h̠i̠ếu̠ k̠ỳ” đến̠̠ x̠e̠m̠ để t̠ận̠ m̠ắt̠ n̠h̠ìn̠ “n̠g̠ười̠ t̠àn̠g̠ h̠ìn̠h̠” đi c̠ướp̠ t̠i̠ệm̠ v̠àn̠g̠. s̠ự v̠i̠ệc̠ c̠ũn̠g̠ l̠à l̠ời̠ r̠ăn̠ đe̠̠ c̠h̠u̠n̠g̠ c̠h̠o̠ n̠h̠ữn̠g̠ n̠g̠ười̠ d̠ân̠ m̠ê t̠ín̠, t̠i̠n̠ điều̠ x̠ằn̠g̠ b̼ậ̼y̼.

Thảo Nguyên