V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼Đ̼V̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼e̼n̼a̼l̼t̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼

̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼

̼P̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼-̼1̼.̼

̼V̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼T̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỉ̼ ̼s̼ố̼ ̼2̼-̼1̼.̼

̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼I̼n̼s̼t̼a̼g̼r̼a̼m̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ã̼n̼h̼ ̼h̼ổ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼à̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼ ̼.̼ ̼B̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ạ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼“̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

̼“̼H̼L̼V̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼“̼,̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼“̼Ă̼n̼ ̼v̼ạ̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼h̼ô̼,̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼”̼,̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼,̼ ̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼o̼h̼a̼.̼v̼n̼/̼v̼a̼n̼-̼t̼o̼a̼n̼-̼b̼i̼-̼c̼d̼v̼-̼m̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼-̼t̼a̼n̼-̼c̼o̼n̼g̼-̼d̼u̼-̼d̼o̼i̼-̼k̼h̼i̼-̼g̼i̼u̼p̼-̼v̼i̼e̼t̼-̼n̼a̼m̼-̼c̼o̼-̼p̼e̼n̼a̼l̼t̼y̼-̼c̼h̼i̼-̼s̼a̼u̼-̼1̼-̼p̼h̼u̼t̼-̼v̼a̼o̼-̼s̼a̼n̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼6̼1̼2̼0̼2̼5̼1̼1̼6̼9̼3̼8̼.̼h̼t̼m̼

Thảo Nguyên

Next Post

HLV Malaysia nói lời bất ngờ về cú ngã trị giá 3 tỷ đồng của Văn Toàn

T7 Th6 12 , 2021
HLV Tan Cheng Hoe cho biết, ông không muốn bình luận về tình huống đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền. Văn Toàn ngã trong vòng cấm Malaysia giúp Việt Nam hưởng phạt đền và giành chiến thắng Đêm 11/6, đội tuyển Việt Nam đã có thắng lợi 2-1 […]