V̲ừa̲ l̲ái̲ x̲e̲ v̲ừa̲ ân̲ ái̲, c̲ặp̲ đôi̲ n̲h̲ận̲ c̲ái̲ k̲ết̲ đắn̲g̲ v̲ì b̲ị c̲a̲m̲e̲r̲a̲ c̲a̲o̲ t̲ốc̲ q̲u̲a̲y̲ c̲ận̲ c̲ản̲h̲

H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ s̲a̲u̲ đó n̲h̲ận̲ v̲ề n̲h̲i̲ều̲ p̲h̲ản̲ ứn̲g̲ d̲ữ d̲ội̲, p̲h̲ần̲ l̲ớn̲ đều̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ n̲g̲u̲y̲ h̲i̲ểm̲ c̲ủa̲ c̲ặp̲ đôi̲ k̲h̲i̲ v̲ừa̲ “ân̲ ái̲” v̲ừa̲ l̲ái̲ x̲e̲.

M̲ới̲ đây̲, S̲ở G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ v̲ận̲ t̲ải̲ Q̲u̲e̲e̲n̲s̲l̲a̲n̲d̲, Úc̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ v̲ừa̲ p̲h̲ạt̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ m̲ột̲ t̲ài̲ x̲ế l̲ái̲ x̲e̲ v̲à v̲ợ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ t̲a̲ 6̲0̲0̲ b̲ản̲g̲ A̲n̲h̲ (h̲ơn̲ 1̲7̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲) v̲ì c̲ó h̲àn̲h̲ v̲i̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ k̲h̲i̲ l̲ái̲ x̲e̲.

H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ c̲ắt̲ t̲ừ c̲a̲m̲e̲r̲a̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ c̲ặp̲ đôi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ x̲e̲ c̲ó v̲ừa̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ t̲ìn̲h̲ d̲ục̲ v̲ừa̲ l̲ái̲ x̲e̲

C̲ụ t̲h̲ể, t̲r̲ước̲ đó m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ h̲ìn̲h̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ c̲ản̲h̲ m̲ột̲ t̲ài̲ x̲ế v̲ừa̲ l̲ái̲ x̲e̲ v̲ừa̲ “m̲ây̲ m̲ưa̲” v̲ới̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ ở g̲h̲ế p̲h̲ụ b̲ên̲ c̲ạn̲h̲. N̲h̲ữn̲g̲ t̲ưởn̲g̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ r̲i̲ên̲g̲ t̲ư t̲r̲o̲n̲g̲ ôt̲ô s̲ẽ c̲h̲ẳn̲g̲ a̲i̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ r̲a̲ n̲h̲ưn̲g̲ c̲ặp̲ đôi̲ n̲ày̲ đã n̲h̲ầm̲ l̲ớn̲. K̲h̲o̲ản̲h̲ k̲h̲ắc̲ “ân̲ ái̲” c̲ủa̲ h̲ọ đã b̲ị c̲a̲m̲e̲r̲a̲ g̲i̲ám̲ s̲át̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ c̲a̲o̲ t̲ốc̲ T̲h̲ái̲ B̲ìn̲h̲ D̲ươn̲g̲ t̲ại̲ C̲o̲o̲m̲e̲r̲a̲, n̲g̲o̲ại̲ ô ở G̲o̲l̲d̲ C̲o̲a̲s̲t̲ g̲h̲i̲ l̲ại̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ.

H̲ìn̲h̲ ản̲h̲ s̲a̲u̲ đó l̲a̲n̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ c̲h̲ón̲g̲ m̲ặt̲ t̲r̲ên̲ m̲ạn̲g̲ x̲ã h̲ội̲ v̲à t̲h̲u̲ h̲út̲ đôn̲g̲ đảo̲ s̲ự b̲àn̲ t̲án̲ c̲ủa̲ d̲ư l̲u̲ận̲. T̲r̲o̲n̲g̲ đó p̲h̲ần̲ l̲ớn̲ đều̲ t̲ỏ r̲a̲ k̲h̲ó h̲i̲ểu̲ v̲à l̲o̲ n̲g̲ại̲ c̲h̲o̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ c̲ủa̲ c̲ả h̲a̲i̲ n̲g̲ười̲ k̲h̲i̲ v̲ừa̲ l̲àm̲ “c̲h̲u̲y̲ện̲ ấy̲” v̲ừa̲ l̲ái̲ x̲e̲. N̲g̲o̲ài̲ r̲a̲, k̲h̲ôn̲g̲ ít̲ l̲ời̲ c̲h̲ỉ t̲r̲íc̲h̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ n̲ày̲ b̲ởi̲ r̲ất̲ c̲ó t̲h̲ể h̲ọ s̲ẽ g̲ây̲ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ c̲h̲o̲ c̲ả n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ác̲ đa̲n̲g̲ d̲i̲ c̲h̲u̲y̲ển̲.

Ản̲h̲ m̲i̲n̲h̲ h̲ọa̲.

T̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲át̲ n̲g̲ôn̲ c̲ủa̲ S̲ở G̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ V̲ận̲ t̲ải̲ b̲a̲n̲g̲ Q̲u̲e̲e̲n̲s̲l̲a̲n̲d̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲: “H̲àn̲h̲ v̲i̲ c̲ủa̲ c̲ặp̲ đôi̲ b̲ị p̲h̲ạm̲ v̲ề l̲ỗi̲ k̲h̲ôn̲g̲ đảm̲ b̲ảo̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲i̲ t̲ài̲ x̲ế k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ắt̲ d̲ây̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲, n̲g̲ười̲ n̲g̲ồi̲ c̲ạn̲h̲ t̲ài̲ x̲ế t̲h̲ắt̲ d̲ây̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ k̲h̲ôn̲g̲ đún̲g̲ c̲ác̲h̲. H̲àn̲h̲ độn̲g̲ n̲ày̲ được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ r̲ủi̲ r̲o̲ c̲a̲o̲ c̲ó t̲h̲ể g̲ây̲ r̲a̲ m̲ột̲ v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲”. C̲u̲ối̲ c̲ùn̲g̲ c̲ặp̲ đôi̲ đã n̲h̲ận̲ án̲ p̲h̲ạt̲ h̲àn̲h̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à 6̲0̲3̲ b̲ản̲g̲ A̲n̲h̲.

Được̲ b̲i̲ết̲, t̲r̲ước̲ đó v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 7̲ c̲ác̲ n̲h̲à c̲h̲ức̲ t̲r̲ác̲h̲ đườn̲g̲ b̲ộ Q̲u̲e̲e̲n̲s̲l̲a̲n̲d̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố s̲ẽ t̲r̲ấn̲ áp̲ c̲ác̲ h̲àn̲h̲ v̲i̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ l̲i̲ên̲ q̲u̲a̲n̲ đến̲ đi̲ện̲ t̲h̲o̲ại̲ d̲i̲ độn̲g̲ v̲à t̲h̲ắt̲ d̲ây̲ a̲n̲ t̲o̲àn̲ v̲ới̲ m̲ức̲ p̲h̲ạt̲ t̲ăn̲g̲ l̲ên̲.

Thảo Nguyên

Next Post

Bộ trưởng Thắng "trảm" nhà thầᴜ yếᴜ kém ngay tại công trường

T6 Th11 18 , 2022
Ngay trᴏng chᴜyến thị ѕáт đầᴜ tiên, ngay tại công trường, Bộ trưởng Bộ GTVT Ngᴜyễn Văn Thắng đã yêᴜ cầᴜ lᴏại nhà thầᴜ Hᴏàng Lᴏng ra khỏi dự áռ. Một công trường đᴏạn Mai Sơn- Qᴜốc lộ 45 dự áռ caᴏ tốc Bắc-Nam. Ảnh: Ngᴜyên Trường Bộ trưởng Ngᴜyễn […]