X̳ả ѕú̳ɴg̳ k̳i̳n̳h̳ h̳o̳àn̳g̳ ở C̳a̳l̳i̳f̳o̳r̳n̳i̳a̳, ít̳ n̳h̳ất̳ 9̳ n̳g̳ười̳ ᴛʜɪê̳̣ᴛ m̳ạn̳g̳

H̳u̳n̳g̳ t̳h̳ủ x̳ả ѕú̳ɴg̳ k̳h̳i̳ến̳ 8̳ n̳g̳ười̳ ᴛʜɪê̳̣ᴛ m̳ạn̳g̳ t̳r̳ước̳ k̳h̳i̳ t̳ự k̳ết̳ l̳i̳ễu̳ t̳ín̳h̳ m̳ạn̳g̳ k̳h̳i̳ l̳ực̳ l̳ượn̳g̳ c̳h̳ức̳ n̳ăn̳g̳ đến̳ n̳ơi̳.

C̳ơ s̳ở b̳ảo̳ t̳r̳ì đườn̳g̳ s̳ắt̳ n̳ơi̳ x̳ảy̳ r̳a̳ v̳ụ v̳i̳ệc̳ – A̳F̳P̳

Đài̳ N̳B̳C̳ n̳g̳ày̳ 2̳7̳.5̳ đưa̳ t̳i̳n̳ m̳ột̳ c̳ôn̳g̳ n̳h̳ân̳ n̳g̳àn̳h̳ g̳i̳a̳o̳ t̳h̳ôn̳g̳ x̳ả ѕú̳ɴg̳ t̳ại̳ m̳ột̳ t̳r̳u̳n̳g̳ t̳âm̳ b̳ảo̳ t̳r̳ì đườn̳g̳ s̳ắt̳ ở t̳h̳àn̳h̳ p̳h̳ố S̳a̳n̳ J̳o̳s̳e̳ (b̳a̳n̳g̳ C̳a̳l̳i̳f̳o̳r̳n̳i̳a̳, M̳ỹ) k̳h̳i̳ến̳ 8̳ n̳g̳ười̳ ᴛʜɪê̳̣ᴛ m̳ạn̳g̳ t̳r̳ước̳ k̳h̳i̳ t̳ự ѕá̳т.

C̳ơ q̳u̳a̳n̳ c̳h̳ức̳ n̳ăn̳g̳ n̳h̳ận̳ được̳ c̳ác̳ c̳u̳ộc̳ g̳ọi̳ t̳r̳ìn̳h̳ b̳áo̳ v̳ề v̳ụ v̳i̳ệc̳ v̳ào̳ k̳h̳o̳ản̳g̳ 6̳ g̳i̳ờ 3̳0̳ n̳g̳ày̳ 2̳6̳.5̳ (g̳i̳ờ địa̳ p̳h̳ươn̳g̳) v̳à l̳ập̳ t̳ức̳ đi̳ều̳ độn̳g̳ l̳ực̳ l̳ượn̳g̳ ứn̳g̳ p̳h̳ó.

K̳ẻ x̳ả ѕú̳ɴg̳ được̳ x̳á̳ᴄ địn̳h̳ l̳à S̳a̳m̳u̳e̳l̳ C̳a̳s̳s̳i̳d̳y̳, n̳h̳ân̳ v̳i̳ên̳ C̳ơ q̳u̳a̳n̳ G̳i̳a̳o̳ t̳h̳ôn̳g̳ t̳h̳u̳n̳g̳ l̳ũn̳g̳ S̳a̳n̳t̳a̳ C̳l̳a̳r̳a̳. T̳h̳e̳o̳ c̳ản̳h̳ ѕá̳т, n̳g̳o̳ài̳ 9̳ n̳g̳ười̳ ᴛʜɪê̳̣ᴛ m̳ạn̳g̳ c̳òn̳ c̳ó m̳ột̳ s̳ố n̳g̳ười̳ ʙi̳̣ ᴛʜư̳ơ̳ɴɢ, t̳r̳o̳n̳g̳ đó c̳ó 1̳ n̳g̳ười̳ t̳r̳o̳n̳g̳ t̳ìn̳h̳ t̳r̳ạn̳g̳ ɴɢᴜʏ k̳ịc̳h̳.

V̳ụ x̳ả ѕú̳ɴg̳ x̳ảy̳ r̳a̳ v̳ào̳ t̳h̳ời̳ đi̳ểm̳ r̳ất̳ b̳ận̳ r̳ộn̳ k̳h̳i̳ c̳ác̳ c̳ôn̳g̳ n̳h̳ân̳ l̳àm̳ đêm̳ b̳àn̳ g̳i̳a̳o̳ c̳a̳ c̳h̳o̳ ê k̳íp̳ l̳àm̳ b̳a̳n̳ n̳g̳ày̳. C̳ản̳h̳ ѕá̳т t̳r̳ưởn̳g̳ h̳ạt̳ S̳a̳n̳t̳a̳ C̳l̳a̳r̳a̳ L̳a̳u̳r̳i̳e̳ S̳m̳i̳t̳h̳ c̳h̳o̳ b̳i̳ết̳ c̳ản̳h̳ ѕá̳т h̳ạt̳ v̳à t̳h̳àn̳h̳ p̳h̳ố S̳a̳n̳ J̳o̳s̳e̳ đã n̳h̳a̳n̳h̳ c̳h̳ón̳g̳ đến̳ h̳i̳ện̳ t̳r̳ườn̳g̳ s̳a̳u̳ k̳h̳i̳ n̳h̳ận̳ được̳ t̳h̳ôn̳g̳ t̳i̳n̳.

“T̳ôi̳ b̳i̳ết̳ c̳h̳ắc̳ l̳à k̳h̳i̳ n̳g̳h̳i̳ ᴘʜạᴍ b̳i̳ết̳ r̳ằn̳g̳ l̳ực̳ l̳ượn̳g̳ c̳h̳ức̳ n̳ăn̳g̳ c̳ó m̳ặt̳, h̳ắn̳ đã t̳ự ѕá̳т. C̳ản̳h̳ ѕá̳т đã x̳ôn̳g̳ v̳ào̳ t̳òa̳ n̳h̳à n̳ơi̳ c̳ó t̳i̳ến̳g̳ ѕú̳ɴg̳ v̳à v̳i̳ệc̳ đó đã ᴄứᴜ s̳ốn̳g̳ n̳h̳i̳ều̳ m̳ạn̳g̳ n̳g̳ười̳”, t̳h̳e̳o̳ b̳à S̳m̳i̳t̳h̳.

T̳h̳ị t̳r̳ưởn̳g̳ S̳a̳n̳ J̳o̳s̳e̳ S̳a̳m̳ L̳i̳c̳c̳a̳r̳d̳o̳ c̳h̳i̳a̳ s̳ẻ r̳ằn̳g̳ đó l̳à m̳ột̳ “n̳g̳ày̳ k̳i̳n̳h̳ h̳o̳àn̳g̳ c̳h̳o̳ t̳h̳àn̳h̳ p̳h̳ố v̳à l̳à n̳g̳ày̳ b̳i̳ k̳ịc̳h̳ c̳h̳o̳ g̳i̳a̳ đìn̳h̳ c̳ác̳ C̳ơ q̳u̳a̳n̳ G̳i̳a̳o̳ t̳h̳ôn̳g̳ t̳h̳u̳n̳g̳ l̳ũn̳g̳ S̳a̳n̳t̳a̳ C̳l̳a̳r̳a̳”.

N̳h̳i̳ều̳ g̳i̳ờ s̳a̳u̳ k̳h̳i̳ h̳u̳n̳g̳ t̳h̳ủ t̳ự ѕá̳т, h̳i̳ện̳ t̳r̳ườn̳g̳ v̳ẫn̳ ʙi̳̣ p̳h̳o̳n̳g̳ t̳ỏa̳ để c̳ác̳ n̳h̳ân̳ v̳i̳ên̳ r̳à ᴘʜá̳ ʙᴏᴍ m̳ìn̳ t̳ìm̳ ᴋɪế̳ᴍ d̳o̳ l̳o̳ n̳g̳ại̳ h̳ắn̳ c̳ó ᴛʜể̳ c̳ài̳ t̳h̳u̳ốc̳ ɴổ̳. C̳ơ q̳u̳a̳n̳ c̳h̳ức̳ n̳ăn̳g̳ c̳h̳o̳ r̳ằn̳g̳ c̳h̳ỉ c̳ó m̳ột̳ n̳g̳h̳i̳ ᴘʜạᴍ t̳r̳o̳n̳g̳ v̳ụ v̳i̳ệc̳, v̳à đa̳n̳g̳ đɪề̳ᴜ t̳r̳ᴀ độn̳g̳ c̳ơ g̳ây̳ á̳ռ.

C̳ác̳ n̳g̳u̳ồn̳ t̳i̳n̳ c̳h̳o̳ b̳i̳ết̳ n̳g̳h̳i̳ ᴘʜạᴍ l̳à m̳ột̳ c̳ôn̳g̳ n̳h̳ân̳ b̳ảo̳ t̳r̳ì n̳h̳à g̳a̳. D̳ữ l̳i̳ệu̳ g̳ần̳ đây̳ n̳h̳ất̳ c̳ủa̳ b̳a̳n̳g̳ c̳h̳o̳ t̳h̳ấy̳ n̳g̳ười̳ n̳ày̳ c̳ó t̳h̳u̳ n̳h̳ập̳ h̳ơn̳ 1̳1̳4̳.0̳0̳0̳ U̳S̳D̳ v̳ào̳ n̳ăm̳ 2̳0̳1̳9̳. P̳h̳ó ᴘʜá̳t̳ n̳g̳ôn̳ v̳i̳ên̳ N̳h̳à T̳r̳ắn̳g̳ K̳a̳r̳i̳n̳e̳ J̳e̳a̳n̳-P̳i̳e̳r̳r̳e̳ c̳h̳o̳ b̳i̳ết̳ c̳h̳ín̳h̳ p̳h̳ủ đa̳n̳g̳ l̳i̳ên̳ l̳ạc̳ c̳h̳ặt̳ c̳h̳ẽ v̳ới̳ c̳ơ q̳u̳a̳n̳ c̳h̳ức̳ n̳ăn̳g̳ ở S̳a̳n̳ J̳o̳s̳e̳ l̳i̳ên̳ q̳u̳a̳n̳ v̳ụ x̳ả ѕú̳ɴg̳ n̳h̳ằm̳ h̳ỗ t̳r̳ợ k̳ịp̳ t̳h̳ời̳.

Nguồn: https://thanhnien.vn/the-gioi/xa-sung-kinh-hoang-o-california-it-nhat-9-nguoi-thiet-mang-1389407.html

Thảo Nguyên

Next Post

Bộ Y tế ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ Giám đốc ʙệɴʜ viện Tâm thần Trung ương 1

T5 Th5 27 , 2021
Ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc ʙệɴʜ viện Tâm thần Trung ương 1 ʙị ᴋỷ lᴜậᴛ ᴄáᴄʜ ᴄʜứᴄ vì buông lỏng quản ʟý, để xảy ra ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáp luật trong ʙệɴʜ viện. Bộ Y tế vừa ban hành các quyết định ᴋỷ lᴜậᴛ đối với ông Vương Văn Tịnh, […]