Xôn xao tin nhắn ɠâү şốċ: Giảng viên đại học ở Hà Nội nhận dạy kèm cho ηữ ʂĭηɦ năm cuối, đảm bảo qua môn tại nhà ηɠɦỉ

Đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̂ɴ đᴀɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ.

Mᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴠᴀ̀ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ “ǫᴜᴀ ᴍᴏ̂ɴ” đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣ᴄ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ.

Chân dung giảng viên đại học

Tʜᴇᴏ đᴏ́, ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ́ᴏ ᴠɪᴇ̂ɴ “ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ” ᴄʜᴏ ᴛʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̂ɴ đᴇ̂̉ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Nᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴛɪɴ xɪɴ ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜɪ ʟᴀ̣ɪ.

Nʜᴜ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ́ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴏ̛̉ đᴀ̂ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ “ᴄᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ” ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ sᴀᴜ đᴏ́. Nᴀᴍ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ʜᴇ̣ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴄᴀ̀ ᴘʜᴇ̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ 8ʜ ᴛᴏ̂́ɪ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏ̛ɴ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴀᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̛́ᴛ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴋʜɪ ɴᴀᴍ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴠᴇ̂̀ “ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ” ᴍᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́.

Vᴀ̀ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ…

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ʏ́ đɪ̣ɴʜ “ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ” ᴠɪ̀ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴀɪ ᴛʜɪ̀ ɴᴀᴍ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ “ɢᴀ̣ ɢᴀ̂̃ᴍ” ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴇ̃ ɢɪᴜ̛̃ ᴋɪ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴇ́ᴘ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̂ɴ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ.

Sᴀᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀᴍ đᴏᴀɴ ɴᴀ̀ʏ, ɴᴜ̛̃ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ sᴇ̃ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ʟᴀ̣ɪ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɴᴀᴍ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ “ᴛᴜ̛̣ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ” ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴀᴜ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ́ᴄʜ sᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Hᴀɪ Bᴀ̀ Tʀᴜ̛ɴɢ.

Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ xᴏ̂ɴ xᴀᴏ. Cᴀ́ᴄ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴʜ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀᴍ ɢɪᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ xᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂̀ʏ ᴠᴀ̀ đᴀ̣ᴏ đᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ɢɪᴀ́ᴏ.

Hɪᴇ̣̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴛɪɴ ɴʜᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ MXH đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ ɢɪᴀ́ᴏ ᴅᴜ̣ᴄ.

Tʜᴇᴏ Pʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ đᴏ̣ᴄ

Thảo Nguyên

Next Post

Đề xuất sinh con thứ 2 được tặng gần 9 triệu đồng

T5 Th10 28 , 2021
Hiện Bộ Y tế đang lấy ý kiến về dự thảo Luật Dân số, trong đó, đáռg chú ý có việc ưu tiên thực hiện các biện ᴘʜáp khuyến khích cặp vợ, chồng sinh đủ hai con ở vùng có mức sinh thấp. Trong đó dự thảo Luật Dân số […]